0
ผู้เล่นลอตเตอรีของมิชิแกนได้รับแจ็คพอต 1.05 พันล้านดอลลาร์

How different is fruit machines from slot machines: A quick sneak-peak

Slot machines and fruit machines are often mistaken to be one and the same. The reason behind these could be because they work in a very similar fashion. However, fruit machines and slot machines are very distinct from each other. Although they look alike and their functioning appears similar, fruit machines are unique in themselves. We will take a further look into what makes these two games different, so read on if you would like to know.
The fruit machine is a type of slot machine
The first thing you should know about fruit machines is that they are a type of slot machine. 
Now, let’s talk about how both of them work so that the differences between them can be explained clearly. Both of these games have really simplistic gameplay. Here’s how they work:
You need to insert money into the machine.Then you need to select a bet size.At last, you spin the reels and wait for the results.
A slot machine will always have a spinning reel, but a fruit machine has added unique features, which we will discuss in the subsequent points. 
What makes fruit machines unique?
Usually, fruit machines have three spinning reels (sometimes they could have even 4 or 5 spinning reels) and one payline. Because of its added specific features, a player can have some control over the outcome in a fruit machine, unlike a slot machine where everything depends on luck. A player can use specific features such as Hold, Nudge, and Repeat in a fruit machine, which can affect the outcome of the game depending on the selection.
Unique features of a fruit machine
The specific features of fruit machines are what make them different from a regular slot machine. Out of the many specific features that a fruit machine possesses, there are three main ones: hold, nudge and repeat. The purpose of hold is to enable the player to hold a certain symbol in hopes of spinning a win in a game. The nudge feature allows the player to nudge the reel so that a winning combination can be attained. The Repeats feature is essentially an extension of the other features as it allows the player to repeat the previous function, such as nudge or hold. 

Therefore, these three features are generally not present in any slot machine but form the characteristics of fruit machines. The presence of these features allows the players to have more control over their outcome. But they are not the only unique characteristics of fruit machines. Before the invention of fruit machines, slot machines were completely based on luck and did not require any kind of skill. But with the arrival of fruit machines, the world of slot machines has been revolutionized. Now, you can strategically use the features of hold, nudge, repeat to land a winning combination on a fruit machine. It is still very much dependent on luck, but the addition of these features does allow you to use a bit of skill.

Some bonus features of fruit machines
Apart from the main features, there are some cool bonus features on a fruit machine that makes playing it much more fun than any regular slot machine. Here is an outline of some of those features:
Bonus Trail – It is a kind of a trail that you see on some of the board games, which entails rewards and pitfalls in the game depending on the outcome of every spin. Cash Pots – When you are using the Bonus Trail feature, your wins are displayed in the Cash Pot located on the fruit machine screen.Cash Ladder – This shows you the multiplier on which you are right now. This means that all your wins in the bonus trail will be multiplied by the number displayed in the Cash Ladder.Gamble – This is an interesting feature for gambling enthusiasts as it enables the players to double (or lose) the winnings after they have landed a winning combination.
Thriving in the UK outside the casinos
The UK is always much ahead of the world when it comes to gambling-related activities. Therefore, it is no surprise that fruit machines were invented in the UK to create a loophole around the country’s laws, which only allowed skill-based betting in the 1960s. 

Now, these distinct types of slot machines have become immensely popular in the entire UK, and they can be found not just in casinos but in pubs and restaurants all over England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. They have developed into a nice alternative for going to the casino and gambling away lots of money. Instead, you could just go to your nearby pub or restaurant and have a bit of fun with these cool fruit machines.
How do slot machines work?
Regular slot machines are purely based on chance. They have an RNG (Random Number Generator) built-in through which the machine creates the random combination of symbols on each spin. These popular game machines can be categorized into the following types:
The Single Line Slot: It has one payline and three spinning reels. Such machines are the simplest form of slot machines. They have a very limited number of winning combinations, thus making it hard for a player to win. Sometimes though, they do have bonus rounds or even Progressive Jackpot Slots. They are also commonly known as a classic slot.Multi-Line Slots: They have more than one payline with three or more spinning reels. They can also have bonus rounds or Progressive Jackpot Slots like the single line slot machine. They have slightly more winning combinations than the single line slot machines, though.Bonus Slots: They can have any number of paylines and any number of spinning reels. They boast of a bonus round in which the player has to go on another screen to play the round. It allows the player to have a chance at winning a random number of credits.Progressive Slots: Some slot machines have progressive slots that offer a jackpot prize that can be won by one player. The game played can be on any of the above-mentioned categories of slots. The jackpot prize is usually a very high amount of cash prize.  
That’s all!

ปอยเปต คาสิโน ออนไลน์
dgคาสิโน
ปอยเปต คาสิโน ออนไลน์
คาสิโนsa
คาสิโน sa

Posted on 2:21 pm
0
ทีมผู้บริหารของ Clarion Gaming กำหนดปรัชญาความมุ่งมั่น և เป้าหมาย

The Brief History of Dice: Its Evolvement and Significance Today

Dice tend to make humans believe in luck. But, in the reality of ancient anthropologies, it’s an outcome of fortune and focus. If it is thrown from expert hands, it has a larger probability to be a positive sign while the history of dice hits alike right. In the modern days, as per technological advancement, we can see virtual Dice for online gambling, whereas the ancient dice are used most probably in live casino streaming gambling zones.

The history of Dice is assumed to be a part of Greeks in 3000 BC in life. Dice, which are found in Egyptian Tombs, are in the stage of going 2000 BC backwards. Anyway, it has the nearest probability of reaching the doors of Iran and Iraq.

The formerly used dice are structured in Sevens where one and six are placed opposite to each other, and three and four are in opposite ends as well as three and four, which are counted all the sides as seven.

But in the modern era of the online casino gives way for the history of dice to construct mathematically as prime numbers of one and two, Three and Four alongside Five and Six found the opposite to each other. The olden dice of seven structures were in existence before 1100A.D which was comparatively bigger when compared to the modern online casino dice. The history of dice in India evolved during the Harappan civilization in 2000 BC.
Lights and Sounds
As in the modern-day games of Online Blackjack and Online Roulette, the winners of the ancient period are cheered up with the instruments of ancient music and fire lamps on throwing the Dice, which decides the game of throne by following the casino rule. Yes, it happens to the Roman Empire Henry RomanVIII when he loses the bells of St.Paul’s Church in the ancient era of gambling, which is a legend of the history of Dice.

Double-Edged Sword
In American history, Dice are structured as a two-sided affair where one side is smoother, and the other is vice versa. The History of Dice tells and teaches us in many ways is shaped like a game of chance as in the modern mobile casino but to test the individual’s skill to take up the right choice with their potential.
Stone to Statue
The significance of using Dice in the modern-day Mobile Casino world is not possible without the fundamentals it created in the 17th century.

Following are how the raw stones of ancient history were carved as statues of the modern Blackjack age.
Ridotto:
This system of gambling plays a major role in the Dice where animals are considering betting prices as a result of throwing Dice. This paved a larger impact on mobile casino streaming games structured today.
Slot Machines:
Slot Machines are so popular among gambling games played online was said to have originated from an invention of a car mechanic named Charles Fay, who invented the liberty bell, which was supported through the dice model.
Online Revolution:
The internet pool in the early 90s structured the roads of online gambling, which places the History of Dice to an online platform. This is the transition stage of all the aspects of the world to a system based model. This is the period where the stream of casinos was converted to a digital model, which sets the tone for the future of online Casinos.
Mobile Casino:
The History of Dice, which started with human existence in the ancient period, is now in the gamblers’ virtual hands with the introduction of smartphones. Every game was digitized and poured into the world of mobile technologies.
Significance:
As the world is facing the crisis of pandemic lockdowns and people need to professionally engage them with traditional sources along with the quick mind. One such thing which makes a group of people active is Dice.
Nowadays, it’s moved to a more précised way with sound features. People play online Blackjack to online Roulette sitting in a comfortable location at their convenience at any time.The modern dice games are considered the time-saving methodology of the gamblers where they can utilize such time in planning the winning strategies.The transformation of live casinos in a closed room to online casinos segmented the gathering of huge participants playing dice games at a time.The price of money involved in such online Blackjack is also rated high as they are played worldwide.The evolution of games and gambling online initiates and improves loyalty in the game as players are enrolled with some base amount during registration.
Future Trends
The History of Dice, which starts with ancient civilizations, is now in the modern era of technological advancements, and some of the future trends of dice games are possibly played through Robotics. This further improves the loyalty and openness of the online casino to reach its peaks. Artificial Intelligence plays a vital role in the robotic model of gambling.

The next advancement of live casinos is safely played under blockchain technology, which is a secure way of gambling for the future.

Bitcoins, which is already in existence, is a revolution of digital currency platforms. This will be a significant partner in the casino world.

The history of dice is now placed in a mobile casino with attractive resolutions shading it with augmented and virtual reality. People feel the online platforms as a real-world live casino as in the real casino hall. 

The conclusion of such advancements can be concluded only on the last day of the internet in the world ends with the stream of casinos. The history of dice, evolution, and significance of dice and other related attributes are staged at the top of the online world, leading to the buzzword, “Digital Revolution.” 

ปอยเปต คาสิโน ออนไลน์
dgคาสิโน
ปอยเปต คาสิโน ออนไลน์
คาสิโนsa
คาสิโน sa

Posted on 1:25 pm
0
ทีมผู้บริหารของ Clarion Gaming กำหนดปรัชญาความมุ่งมั่น և เป้าหมาย

A Quick Help Guide to Poker Tournament Strategy

There’s a lot more to discuss, but the content goes long in online casinos, and hence, it’s been pushed away into several specialized sections for better understanding. The small and focused guidance towards a unique approach of Poker tournament strategy will help you to get the real work done towards your benefits. Why don’t we let’s get into it?
Dealing with delicate success in the tournamentsMain focused variance in the PokerThe basic strategy towards Poker tournament Intermediate approach towards the strategyThe advanced flow of tournament strategyThe best expert guidance of the tournament strategy
Dealing with delicate success in the tournaments
The basic and the foremost approach goes while measuring the lifetime earnings using Poker tournament strategy, which goes with the total amount of the money prizes a player goes on in the live casino. Don’t you think this number is delicate? It’s all because it doesn’t count for the profitable areas of interest.

Why don’t we discuss an example?

Keep in mind, let’s say a player has around $2000, 000 of lifetime earnings from playing 400 tournaments, with $20,000 buy-in; hence, it’s considered to be an extremely loser player in his field of Poker tournaments.

Let’s keep it more straight by asking about its converse.

Let’s say a player had just $50,000 of total lifetime earnings from playing around 100 tournaments, with $ 50 buy-ins, and it’s considered to be an extremely beneficial player of the tournaments who is always focused on keeping the beneficial approaches on track with online Blackjack. We believe in the index that goes with the best metric method to keep the measuring approach towards success Poker tournament strategy in the best resulting way. There are some more accurate ways to measure the delicate success using a player’s aggregate ratio of won and lost titles.

The best leading authority on ranking members of Poker tournament strategy mainly focuses on good job holding capacity of the upholding results and prizes tools to hand a great account of product sizes.

 
Main focused variance in the Poker
This is one of the incredible flows towards Variance in online Roulette. Let’s think of a tournament having a lottery system with small edged prizes that might focus on winning the lottery tickets.

For this reason, there are a lot more average details about the variance career without getting into the winning strategies of the practical terms. Not just about winning tournaments, it’s also about the series of upcoming benefits to enrich the chances of winning the Poker events.

Allowing more firms towards profitability approaches, Poker tournaments are based on the complete Poker tournament strategy towards winning supplements of cash games and deeper authentic knowledge about winning the game.

Why don’t we let’s put the Variance in future of online casinos terms?

If you like to hold the capacity parts of the management, then you can absolutely expect to hold the practical tips of the deeper players.
The basic strategy towards Poker tournament
The basics hold the benefit of analysis known as “Poker tournament strategy”. It’s not only about the tournament but also associated with every aspect of the game. Taking more advantage, usually in the form of percentages, it’s about the fee that the entry holders take and the expectation that goes reasonable on notable events. However, it’s more important to focus radically on many entire forms of additional undertaking either in the occasional expense or opportunity expense.

The best rates go in flow with the basic opportunity terms of Poker tournament strategy. The hidden flow accounts for the dealing and staff occasion opportunity to clear the dues and remaining play benefits. Moreover, the expectation goes high in the given costs involved to run the basic events.
The intermediate approach towards the strategy
The very first stack play goes in the Poker format. As a short stack, it seems either the big stack or intermediate but the game holds on until it goes final. Well, it means that the important principles go on fire about the decision understanding of the Poker idea. Hence, this is referred to as the intermediate approach towards the Poker tournament strategy. In other words, looking over towards good spots to hit on, the best attempt goes blind without larger stacks, and that finally threatens to beat the tournament life.

As a very short stack, the risk goes high with the late positions holding on. The loser gets tighter and calls just to notify the deal. The best-enhanced component goes with fundamental decisions to make the Poker tone more authentic and healthy in the mobile casino.
The advanced flow of tournament strategy
It’s all about the play and the familiarity. This goes with the best-conquered guidance and the hand on the game. Navigation and the time to learn the Poker tournament strategy make the games more perfect and defending. Seeking more challenges, it defines the approach that goes into continuation while playing and holding the results. The basic reason to get the hands over follows more profitable prices into a much wider range of hands. The best advantage hangs on with the lifetime earnings, and the final ratio goes with to hold the capacity terms.
The best expert guidance of the tournament strategy
Towards the expert concept, the section keeps the share towards more discussion and confusing approach to win the targets even if you use the Poker tournament strategy. Some people believe in confusion and some with more clarification benefits. To make a decision healthier, the situation doesn’t go hand in hand to apply for the principle in a counter-spots way.

Let’s take a closer look towards the expert approach!

Assuming a current stack size on an average hourly rate, the expected classic examples wish to moderate the light-handed profits. The basic and the common objection again keeps following is about the Poker tournament strategy, which isn’t simply the case. The deeper the stack goes, the more enjoying capacity keeps on checking out. Lastly, a private forum is a must and mandatory to get into the steps of success of Poker tournaments. Private forums help you to create more perfect resources and exclusive Poker tournament strategy guides to keep the reading and access towards the hidden profitable guides.

ปอยเปต คาสิโน ออนไลน์
dgคาสิโน
ปอยเปต คาสิโน ออนไลน์
คาสิโนsa
คาสิโน sa

Posted on 12:01 pm
0
ผู้เล่นลอตเตอรีของมิชิแกนได้รับแจ็คพอต 1.05 พันล้านดอลลาร์

An in-depth overview of how to play Joker Poker

One of the most popular online casino games, Joker Poker, is a video poker game that is also known as ‘Joker Wild.’ This game is readily available at every casino, in-person and online too. In this game, the objective of the players is to try to get the best possible poker hand. What makes this game even more fun is that it involves skill and is not based on pure chance. The player has some control over the outcome. Some other video poker games like this are ‘Jacks or Better’ and ‘Deuces Wild.’ All of them are quite similar to each other, with just a few distinctions. Joker Poker is a variation of ‘Jacks or Better,’ and the only difference between them is the presence of the wild card – the Joker in Joker Poker. There are so many variations of video poker so that the concept never gets old, and players never get bored of them. 

In this article, we will focus on Joker Poker and if you are interested in the game or want to become a better player, then, read on further. 
The Wild Card in Joker Poker
As mentioned above, Joker Poker has an additional card, which is the Wild Joker. The presence of this wild card changes the standard deck of cards from 52 to 53. Due to this, the rules of this video poker game also becomes different from that of ‘Jacks or Better.’ 

The advantage of the Wild Joker card is that the player can replace any card with it to create a better hand. This makes the Wild Joker card the strongest card in the deck. With the five cards that a player is dealt with, the aim is to try to get the best hand. When you have the Wild Joker card, it makes it easier for the player to land the strongest Poker hand with which they can probably even win the game.

Joker Poker: How to play?
Joker Poker, like every other video Poker game, follows the same format. You have to insert money, and it gets converted into credits depending on the denomination of the gaming machine. Suppose, if you are playing on a quarter machine ($0.25) and you insert $100, it gets converted to 400 credits. When you play on a dollar machine, the $100 will be 100 credits only.

After this, you have to decide how many credits you want to use on a single hand, ranging between 1 and 5, but if you want to win, you should always choose five credits. You ask why? Let’s get into the explanation.

In any video Poker game, a royal flush is the biggest jackpot. A royal flush entails the 10, jack, queen, king, and ace of a single suit. This will have a payout of 200 to 1, but if you have used five credits, then you get a payout of 800 to 1. That is a big difference and makes up for risking the credits to a very high payout percentage. Payback percentage is the amount of money that the casino is expected to pay you back on each of your bets statistically. Thus, you should always make the bet which offers you the highest payback percentage when everything else is equal. The chances of acquiring a royal flush are very low. It occurs about once every 40,000 hands, even with a wild joker card. 

After choosing the credits, the game machine deals with a five-card hand. Now, it’s your choice to keep or discard any card in your hand. Thus, you get a total of 32 possible ways to play each hand, which puts you on the steering wheel of this game. You are offered an expected return on each possible way of playing each hand. This is why Joker Poker employs skill much more than luck and makes the game even more interesting and fun to play. 

The more mistakes you make, the lesser your payout percentage is. After you have chosen the cards you want to keep, the game deals you replacement cards for the cards you have thrown away, and based on the paytable in the game; it pays you off. The paytables vary from machine to machine in Joker Poker. Let’s take a look at the poker hands rankings that you are highly likely to find on most of the paytables in Joker Poker. This ranking is in ascending order:
Pair of Jacks or Higher – like having two QueensTwo Pair – a hand with two cards of the same rank, like, two 10s.Three of a Kind – a hand with three cards of the same rank, like three 5s.Straight – a hand having consecutive cards (2,3,4,5,6)Flush – a hand having all cards with the same suit such as hearts, clubs, diamonds, or spaces.Full House – a hand with a pair of cards and three of a kind such as three Kings and two 10sPoker – a hand has four cards with the same rank, like four Queens.Straight Flush – both straight and flush hand. For example, 5,6,7,8,9 with the same suit.Royal Flush – a hand having cards of the same suit starting from 10, Jack, Queen, King, to finally Ace.
The best strategies in Joker Poker
There are many strategies in Joker Poker that can help you win a lot and even the biggest jackpot. But there is no foolproof strategy that guarantees you the win because although Joker Poker is a skill-based game mostly, it is also dependent on luck to a great extent. So, you should try to implement the basic strategy. If you follow one rule, you will have much higher chances of winning in this video Poker game, and that is, you must never discard the Wild Joker card. 
Conclusion
If you have ever played ‘Jacks or Better,’ you shouldn’t have too much of a problem playing Joker Poker, and it is an easy enough game to learn with a few tips and tricks. The payout of this game is reasonably good, and thus, you should definitely learn and play it. 

ปอยเปต คาสิโน ออนไลน์
dgคาสิโน
ปอยเปต คาสิโน ออนไลน์
คาสิโนsa
คาสิโน sa

Posted on 9:38 am
0
Perforce Software เปิดเผยอนาคตของการพัฒนาเกมในรายงานฉบับใหม่

บล็อกเป้าหมายโป๊กเกอร์ประจำปี 2018

เป็นเวลาหลายปีที่ฉันได้เผยแพร่บล็อกเป้าหมายของโป๊กเกอร์ประจำปีและปี 2018 จะไม่แตกต่างกัน ในแต่ละปีฉันตั้งเป้าหมายโป๊กเกอร์ไว้ระหว่าง 8 ถึง 10 เป้าหมายสำหรับตัวเองจากนั้นฉันก็ดูว่าทั้งหมดเป็นอย่างไร เป้าหมายที่ฉันตั้งไว้นั้นสูงส่งดังนั้นฉันจึงไม่ได้ยึดติดกับผลลัพธ์ในแง่ของการมองว่าปีนี้ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว แต่ฉันเชื่อมั่นในการตั้งเป้าหมายที่ยากจะไปถึง ไม่ใช่เรื่องยากที่จะประสบความสำเร็จในการที่คุณอาศัยอยู่ในประเทศที่ยอดเยี่ยม แต่ก็ทำได้ไม่ยากจนคุณให้คะแนนการบรรลุเป้าหมายได้อย่างง่ายดายดังนั้นก่อนที่เราจะดูเป้าหมายสำหรับปี 2018 เรามาดูเป้าหมายที่เราตั้งไว้ 2017 และมาดูกันว่าฉันทำได้อย่างไร: 1. เงินสด 2.5 ล้านดอลลาร์ – ฉันตั้งเป้าหมายเดียวกันในปี 2559 และรู้สึกแย่มาก แต่ฉันมีการฟื้นตัวในปี 2560 และฉันสามารถเก็บเงินได้ 2,700,646 ดอลลาร์ ด้วยการซื้ออินจำนวนมากทั่วโลกในวันนี้หากคุณเล่นตามตาราง high-roll ปกติและไม่ได้รับเงินอย่างน้อย 2 ล้านเหรียญมันจะเป็นปีที่ขาดทุน รับประกัน. ตราบใดที่แนวโน้มโป๊กเกอร์ยังคงเพิ่มการซื้อมากขึ้นเรื่อย ๆ ฉันจะต้องเพิ่มยอดรวมนี้ในปี 2018 2. รับกำไล WSOP 3 ชิ้น – เราไม่ได้ทำเครื่องหมายในเรื่องนี้มากนักแม้ว่าจะมีจำนวนมากก็ตาม โอกาส! อันดับที่ 3 ใน $ 10,000 แท็กทีม No Limit Hold’em อันดับที่ 2 ใน $ 10k Omaha H / L6e ใน $ 10,000 HORSE อันดับที่ 5 ในการแข่งขันชิงแชมป์ผู้เล่น $ 50k ฉันเป็นจำนวนมากโดยมีทั้งหมด 8 อันดับสูงสุด 20 อันดับการสูญเสียแชมป์ของผู้เล่นต่อยเช่นเดียวกับอันดับสอง Abe Mosseri เมื่อฉันใกล้จะจบจนได้ลิ้มรส ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโชคของฉันดูเหมือนจะสมดุลจริงๆเมื่อเทียบกับช่วงแรก ๆ ของฉันในโป๊กเกอร์ที่ฉันชนะ 8 ครั้งเพื่อเริ่มอาชีพโดยไม่มีอันดับ 2 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาชัยชนะที่ยากจะเกิดขึ้นนั้นยากที่จะเกิดขึ้นฉันบันทึกได้ประมาณ 9 อันดับสูงสุดติดต่อกันโดยไม่ชนะเลย 3. ข้ามเครื่องหมาย 100 cashout ที่ WSOP – เราก็ทำแบบนี้เหมือนกัน ด้วยช่องที่จ่าย 15% ในวันนี้การเก็บเงินมากกว่า 10 ครั้งในระหว่าง WSOP ไม่น่าประทับใจอีกต่อไป ลองนึกภาพผู้เล่นทั่วไปเล่นอย่างหนักใน 40 เหตุการณ์ หากเขาหมุนโดยเฉลี่ยผู้เล่นโดยเฉลี่ยควรจ่ายเงินหกครั้ง หากคุณเป็นผู้เล่นมืออาชีพที่เล่นอีเวนต์โฮลเอ็มแบบไม่ จำกัด จำนวนมากก็ไม่ต้องพูดเกินจริงว่าคุณควรจะมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 10 ถึง 12 แคชต่อปี ในบางเหตุการณ์เหล่านี้มันง่ายพอ ๆ กับการเช็คอินล่าช้าสูงสุดจากนั้นยืนอยู่ที่นั่นประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อล็อคเงินสด! ปัจจุบันฉันเป็นอันดับสองด้วย 103 คอลเลกชัน 2 อันดับก่อนหน้า Erik Seidel และ 24 คนตามหลัง Phil Hellmuth ในขณะที่ทั้งสองคนอยู่ข้างหน้า 10 ปี แต่ในปัจจุบันมีกิจกรรมมากมายที่มีสถานที่จ่ายเงินมากขึ้นดังนั้นการหาเงินจึงง่ายกว่าในอดีตมาก 4. สิ้นสุดปีที่ # 1 ในรายการเงินตลอดกาล – Erik Seidel เข้าสู่ปีที่มียอดขาย 5 ล้านเหรียญติดต่อกัน ถ้าเขาทำได้อีกครั้งในปี 2017 ตอนนี้ฉันจะเป็นที่สอง Erik โพสต์รายได้ 2.2 ล้านดอลลาร์ที่น่านับถือในปี 2560 ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการเป็นผู้นำของฉันได้ครึ่งล้านดอลลาร์ Daniel Negreanu 35,319,815 ดอลลาร์คุณจะเห็นผู้เล่นจำนวนมากใช้จ่ายมากกว่า 4 ล้านดอลลาร์ในการซื้อตลอดปี 2018 ถ้าฉันไม่นับ ใน One Drop แทบไม่สำคัญว่าจะมีผู้นำ All-Time Money คนใหม่หรือไม่ 5. ชนะผู้เล่น WSOP แห่งปีเป็นครั้งที่สาม – ความพยายามนี้ค่อนข้างน่าผิดหวังหลังจากเปิดสัปดาห์ที่ฉันโพสต์เหตุการณ์ที่ 2 และ 3 ใน 10,000 ดอลลาร์และไม่ได้อยู่ในอันดับด้วยซ้ำ อันดับที่ 3 โดยทีมแท็กจบลงด้วยการได้รับคะแนนน้อยกว่าเงินสดขั้นต่ำ Colossus เหตุการณ์ที่ฉันไม่ได้เล่น แต่มีการรับประกันเงินสดใกล้เคียงที่สุดเท่าที่คุณจะพบได้พร้อมโอกาสทั้งหมดที่จะกลับเข้ามาใหม่ ฉันยังคงโพสต์ผลการแข่งขันที่สม่ำเสมอตลอด แต่ระบบคะแนนในสถานที่นั้นไม่ได้ให้รางวัลแก่การแข่งขันเหล่านั้นจริงๆและฉันยังคงสูญเสียพื้นที่ให้กับผู้ที่ได้รับเงินในกิจกรรม NLH ครั้งใหญ่ ฉันยอมแพ้ประมาณ 2/3 ของเส้นทางและเลือกที่จะไม่เข้าร่วม WSOP Europe เพื่ออ้างสิทธิ์ในตำแหน่งนี้ ไม่จำเป็นต้องพูดฉันรู้สึกขมขื่นเกี่ยวกับระบบคะแนนและมันค่อนข้างงี่เง่าและน่าผิดหวัง ฉันคิดว่าระบบ POY ของปีหน้าจะดีขึ้นมากจากสิ่งที่ฉันได้ยิน 6. ทำให้ 9 พ.ย. – เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะฉันมีการแข่งขัน WSOP ที่แปลกประหลาดจริงๆ ฉันอยู่ในกองสั้น ๆ 10-20bbs มาระยะหนึ่งแล้วและกำลังมองหาสถานที่ที่จะอยู่รอดและสนุกสนาน จากนั้นฉันก็มีมือที่แปลกประหลาดที่สุดที่มีคู่ต่อสู้ไม่กี่คนสำหรับเรื่องอึและหัวเราะเล่นมือแปลก ๆ กับฉันที่ฉันไม่เคยคาดคิดมาก่อนในล้านปี! ต้องบอกว่าตอนนี้ฉันเร่งรีบมากเกินไปและจำเป็นต้องลดมันลงในปี 2018 สำหรับงานนี้ถ้าฉันจะแข่งลึกอีกครั้ง 7. ชนะรางวัล $ 250,000 ในการเล่นเกมเงินสด – โอเคน่าเสียดายที่ฉันสูญเสียบันทึกบางส่วนตั้งแต่ต้นปีและโดยรวมแล้วฉันไม่ได้เล่นมากนัก แต่ฉันค่อนข้างมั่นใจในเรื่องนี้ ‘บรรลุเป้าหมายนี้ในปี 2560 ในจมูกเดียว ฉันเล่นเงินสดใน Poker After Dark หนึ่งเซสชั่นและคิดว่าฉันชนะ 140,000 ดอลลาร์และมีเซสชั่นอื่น ๆ อีกไม่กี่ตัวที่ชนะ 6 ตัวซึ่งอาจทำให้ฉันได้หมายเลขนั้น 8. ผลิตเนื้อหาเพิ่มเติมสำหรับแฟนโป๊กเกอร์ – บอกได้เลยว่าเราทำได้สำเร็จแม้จะลดลงอย่างมากในช่วงปลายปี ฉันได้จัดทำ WSOP VLOG ประจำวันตลอดระยะเวลาพอดคาสต์และวิดีโอ YouTube ต่างๆตั้งแต่เคล็ดลับโป๊กเกอร์ไปจนถึงการแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับโป๊กเกอร์ ฉันไม่ได้เขียนบล็อกมากนัก แต่ฉันคิดว่าฉันจะกลับมาในปี 2018 ในหลาย ๆ ด้านฉันชอบเขียนมาก สรุปแล้วมันคือ 5 ใน 8! ฉันจะบอกว่าโดยรวมแล้วเป็นผลงานที่ดีและเหนือความคาดหมาย มาดูเป้าหมายที่ฉันมีไว้สำหรับปี 2018: 1. รายได้สด 40 ล้านเหรียญ – นี่จะใช้เวลาหนึ่งปีที่ 4,680,186 ดอลลาร์ซึ่งจะเป็นยอดรวมที่สูงเป็นอันดับสองของฉันเล็กน้อย ในปี 2004 ก่อนที่จะมีกิจกรรมที่มีมูลค่า 25,000 เหรียญขึ้นไปฉันได้รับเงิน 4,465,907 ดอลลาร์จากการซื้อสินค้า 10,000 ดอลลาร์ในกิจกรรม วันเหล่านั้นหายไป แต่วันนี้ง่ายกว่ามากที่จะแสดงเงินสด 4 ล้านเหรียญ ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเกมง่ายกว่าค่อนข้างตรงกันข้าม แต่คุณจะได้เห็นเครื่องบดรีลขนาดใหญ่มากขึ้นเรื่อย ๆ ในการยิงลีดเดอร์บอร์ดตลอดเวลา แม้แต่ผู้เล่นที่คุ้มทุนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ยังมีรายได้ 6-8 ล้านเหรียญ 2. ลุ้นรับสร้อยข้อมือ WSOP – โอเคเป็นเวลาสองสามปีแล้วที่ฉันได้รับสร้อยข้อมือ WSOP อันที่จริงมันไม่กี่ปีแล้วที่ฉันชนะการแข่งขันสด! ดังนั้นฉันจึงปรับเปลี่ยนเป้าหมายอันทะเยอทะยานก่อนหน้านี้ในการชนะ 3 กำไล WSOP เพื่อให้ได้เพียงหนึ่งเดียว ไม่ง่ายอย่างที่คิด! 3. เข้าถึง 115 WSOP cashouts และ / หรือปิดสเปรดใน PH- นี่ไม่น่าจะยากขนาดนั้นถ้าฉันเล่นตามตาราง WSOP เต็มรูปแบบรวมถึงอาจจะเพิ่มงานใหญ่ ๆ ที่ฉันไม่ได้เล่นด้วย นั่นจะต้องใช้เงินถึง 12 ครั้งหรือมากกว่าที่ Hellmuth ได้รับเพียงหนึ่งครั้ง 4. กำไร 2 ล้านเหรียญ – ดังนั้นผมได้ตั้งปณิธานไว้แล้วว่าต้องการเงินสดเกือบ 5 ล้านเหรียญในปีนี้ แต่นั่นไม่ได้รับประกันว่าจะมีกำไร 2 ล้านเหรียญในปีนี้ ฉันคาดว่าจะใช้จ่ายมากกว่า 3 ล้านดอลลาร์ในการซื้ออินตลอดปี 2018 ดังนั้นจะต้องใช้เงินสดอย่างน้อย 5 ล้านดอลลาร์เพื่อทำให้สิ่งนี้เป็นจริง 5. สิ้นสุดปีด้วย GPI 30 อันดับแรก – สำหรับ GPI POY ฉันจบปีด้วยอันดับที่ 40 แต่อันดับ GPI ปัจจุบันของฉันจบลงในปีที่ 73 มันยากที่จะแข่งขันกับผู้ชายที่เล่นในปริมาณมากกว่าฉันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสนามที่มีขนาดเล็กและมีการซื้อสูงในอีเวนต์ที่มีคะแนนสะสมมากมาย แต่ฉันคิดว่า 30 อันดับแรกสามารถทำได้ตามตารางที่ฉันวางแผนจะเล่น ซึ่งควรจะแตกต่างกันระหว่าง 65 ถึง 75 เหตุการณ์ 6. SHRB หรือ One Drop Final Table – ฉันเล่นโป๊กเกอร์ที่ดีที่สุดของฉันใน Super High Roller Bowl แต่ยังไม่ได้รับเงินเพราะโชคไม่ดีทุกปีเมื่อไพ่อยู่ด้านหลัง ฉันวางแผนที่จะโชคดีในปี 2018 และทำให้มันอยู่ในตารางสุดท้ายของงานที่มีคนซื้อมากที่สุดอย่างน้อยหนึ่งในสองงานของปี 7. ชนะ Poker Masters หรือ US Poker Open – ฉันเป็นคนดูดรางวัลใด ๆ สำหรับผู้เล่นที่ดีที่สุดและจะมีรางวัลใหม่สำหรับปีนี้ที่ US Poker Open ซึ่งรวมถึง PLO และการแข่งขันแบบผสม สิ่งเดียวที่ฉันกังวลคือฉันฉีก ACL เมื่อประมาณเดือนที่แล้วและต้องผ่าตัด แผนของฉันคือจะต้องผ่าตัดเมื่อฉันกลับจากบาฮามาสในเดือนมกราคม แต่ฉันไม่แน่ใจว่าฉันสามารถเล่น US Poker Open ได้ภายในสองสัปดาห์หลังการผ่าตัด ฉันสามารถเลือกที่จะเลื่อนการผ่าตัดของฉันไปจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์เพื่อที่ฉันจะได้เล่นในบัญชีรายชื่อกิจกรรมทั้งหมด แต่ฉันยังคงเครียดกับการตัดสินใจและยังไม่ได้ให้คำมั่นสัญญา ครองตำแหน่ง Silver List อันดับ 1 ตลอดกาล – ฉันเคยครองตำแหน่งนี้มาหลายครั้งตลอดอาชีพการงานของฉันแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเป็นเรื่องใหญ่ก็ตาม การแข่งขันนี้กินเวลาประมาณสี่ปีในจุดสูงสุดและฉันหวังว่าจะได้แข่งขันต่อไปอีกอย่างน้อยหนึ่งปี จะเป็นเรื่องยากเพราะคุณทุกคนสามารถรับประกันได้ว่าผู้เล่นอย่างน้อยหนึ่งคนทำลายสถิติ 35 ล้านเหรียญในปีนี้ 9. ชนะ Super High Roller – ฉันมีเวลามากถึง 1/3 วินาทีในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาซึ่งมันค่อนข้างน่าผิดหวังที่จะไม่ปิดดีลนี้ ในช่วงปลายปีนี้ฉันมีโอกาสที่จะทำมันกับ Dan Smith ในราคา $ 100,000 ตัวต่อตัวที่ Bellagio เราวางทุกอย่างไว้บนฟลอปที่ฉันเป็นที่ชื่นชอบ 84% สำหรับการทำให้เขาพิการและให้โอกาสฉันทิ้ง 100,000 ดอลลาร์แรกของฉัน แต่แม่น้ำช่วยเขาและฉันก็กัดฝุ่น 10. การเรียนโป๊กเกอร์ 120 ชั่วโมง – สำหรับสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมดส่วนนี้เป็นสิ่งสำคัญ ฉันคาดหวังว่าเวลาเรียนของฉันจะลดลงและลื่นไหล แต่ค่าเฉลี่ย 10 ชั่วโมงต่อเดือนไม่ควรยากเกินไปและคุ้มค่า แผนการเรียนของฉันรวมถึงการทำงานร่วมกับโค้ชของฉันเช่นเดียวกับการดูภาพยนตร์การแข่งขันมากมายเกี่ยวกับคู่ต่อสู้ของฉัน ตลอดอาชีพการงานของฉันฉันรู้สึกมาตลอดว่าจำเป็นต้องศึกษาว่าคู่ต่อสู้ที่อายุน้อยของฉันกำลังทำอะไรอยู่ หากไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าทำไมพวกเขาถึงสร้างเกมบางเกมมันก็ยากขึ้นเรื่อย ๆ ที่จะเอาชนะพวกเขาได้สำเร็จ ความท้าทายนี้ไม่เคยยากขนาดนี้มาก่อนกับกลุ่มหนุ่มสาวชาวเยอรมันที่เรียนด้วยกันรวมถึงผู้เล่นอายุน้อย ๆ จากทั่วโลกอีกมากมาย แต่นั่นคือสิ่งที่ทำให้เกมนี้สนุกสำหรับฉัน! ถ้ามันง่ายเกินไปฉันจะไม่ขอบคุณจริงๆ

หวยออนไลน์
เล่นหวยออนไลน์
ไพ่ออนไลน์
เว็บ คาสิโน
คาสิโน777

Posted on 2:02 pm
0
IPL 2021: Rajasthan Royals appoints Kumar Sangakkara as the Director of Cricket

วันที่ 1 $ 100k PCA Super High Roller

ฉันไม่ได้ทำหนึ่งในบล็อกเหล่านี้ในช่วงอายุที่ใช้เวลาทั้งวันกับพวกคุณทุกคน แต่ฉันรู้สึกมีแรงบันดาลใจที่จะทำเช่นนั้นหลังจากวันแรกของฉันที่เล่นที่บาฮามาสสำหรับ PCA 2018 เพียงแค่ต้องการแบ่งปันมือสำคัญของวันนี้ : หลัก 1 ระดับ 1 มู่ลี่ 500-1000 Ante 100 ความลึกในการซ้อน 250 bbs โคเรย์อเลดิเมียร์ยกปืนขึ้นใต้โต๊ะผู้เล่น 7 คนที่ 2500 เขาพับเข้าหาฉันในบิ๊กบลายด์และฉันเพิ่มจาก 13k ด้วย As Qs โคเรย์โทร. Flop: Js Th 5d ฉันเดิมพัน 7k ในการปัดและการโทรของ Koray เลี้ยว: 9c ตรวจสอบตรวจสอบ แม่น้ำ: 6s ฉันเดิมพัน 100k Koray chars สักระยะหนึ่งโดยใช้การขยายเวลาของธนาคารจากนั้นฉันก็โทรด้วยโป๊กเกอร์ 5c 6c นั้นง่ายกว่ามาก แต่ฉันรู้สึกว่ามันสำคัญที่จะต้องมีช่วงการเดิมพัน 3 ประเภทในสถานการณ์นี้และเหมาะสม AQ เป็นมือที่ดีในการทำเช่นนั้น บนแม่น้ำฉันเลือกขนาดที่ใหญ่กว่าเพื่อรับโคเรย์ในมือคู่เดียวซึ่งน่าจะเป็นมือที่เขาเล่น แน่นอนว่าเขาสามารถกลับมาในวันที่สองหรือดีกว่าในเทิร์น แต่มีโอกาสมากกว่าที่เขาจะมีคู่อยู่ใกล้แม่น้ำ มันยากที่จะเห็น 6 เป็นแผนที่ที่น่ากลัวในตำแหน่งนี้ ถ้าเขาไม่ได้สร้างสองคู่ในแม่น้ำฉันไม่คิดว่าเขาจะคิดจะโทรหาฉัน แต่มีสองคู่ที่เขาต้องเรียกเพราะตามทฤษฎีแล้วฉันสามารถเดิมพัน AA หรือ KK เพื่อความคุ้มค่าได้ที่ตั้งบนแม่น้ำ เขาเต้นมือนี้ด้วยสองคู่ แต่ไม่ใช่ด้วยมือเดียว ************************************************** ************************************* มือ 2 ระดับ 2 มู่ลี่ 600-1200Ante 200 ความลึกของการซ้อน 80 bbs ที่โต๊ะ 8 มือ Steffan Schillhabel ยกที่ 3k ใต้ปืน Chris Huni โทรจากตำแหน่งตรงกลางและ Sam Greenwood โทรจากปุ่ม นักธุรกิจชาวฝรั่งเศสโทรมาจากคนตาบอดตัวเล็กและฉันโทรไปอีก 1800 ครั้งกับ Kc Jc Flop: Kh 9c 3c ฉันเช็คสเตฟานเช็คคริสเดิมพัน 6500 และแซมกรีนวูดเรียกที่ปุ่ม ฉันเช็คเพิ่มเป็น 20k คริสพับและแซมโทรมา เทิร์น: Qc ฉันเดิมพัน 15k แซมทำ 66k ฉันมีอีกประมาณ 4k เท่านั้นและฉันจะเข้าทั้งหมด เขาเรียกและแสดงความคิด Ac Tc – มือนี้น่าเบื่อเล็กน้อยเพราะเจ้ามือแสดงไพ่ใบที่สองของฉันและมือของฉันควรจะเป็น Kc Ts เขากระพริบ Ts และแทนที่ด้วย Jc ฉันโชคดี! ด้วย KT off suit ฉันจะไม่เสียชิปมากเกินไปในจุดนั้น แต่ด้วยขนาดของสแต็คและหม้อที่สูงขึ้นแล้วมันจึงเป็นที่ที่ดีในการใส่ชิป ตอนที่แซมเรียกปุ่มแล้วโทรเช็คฟางฉันคิดว่าโชคดีมากที่เขาจับฉลากได้ ไม่ว่าจะเป็นเกมที่ช้า เมื่อถึงคราวที่ต้องพิจารณาว่ากองของฉันใหญ่แค่ไหนและมีอะไรอยู่ตรงกลางแล้วไม่มีทางที่จะหนีจาก King high flush ได้แม้ว่ามันจะไม่รู้สึกดีเมื่อเขายกขึ้นก็ตาม มันทำให้ฉันล้มลงตั้งแต่เริ่มต้นและบังคับให้ฉันเข้าไปในกรงอีกครั้ง ตอนนี้ฉันมีเงิน 200,000 เหรียญเพียงไม่กี่ชั่วโมง **************************************** ********** **************************************** ** มือ 3 ระดับ 4 ตาบอด 1000-200Ante 300Stack ความลึก 125 bbs ฉันยกปุ่มที่โต๊ะผู้เล่น 7 คนกับ Kh 7h ที่ 5,000 จากที่ Timothy Adams ตาบอดตัวเล็ก ๆ ทำเงินได้ 20,500 ฉันเรียกว่า Flop: Qd Td 7s Check, check เลี้ยว: ตรวจสอบ 3 วินาทีตรวจสอบ แม่น้ำ: 2c ทิโมธีเดิมพัน 45,000 ฉันใช้ธนาคารเวลาและโทรออก Timothy แสดง Kc 6c สำหรับ King High Thoughts – เห็นได้ชัดว่า K-7 ที่เหมาะสมคือยกมือขึ้นบนปุ่ม แต่ฉันไม่ชอบจริงๆเมื่อ Timothy ยกฉันจากคนตาบอดตัวเล็ก ๆ เรายังคงวางซ้อนกันค่อนข้างลึกและตามกฎทั่วไปคุณต้องการเล่นในตำแหน่งใหญ่ของคุณเป็นส่วนใหญ่แทนที่จะอยู่ในตำแหน่ง การเรียกเดิมพัน 3 ตัวนั้นดีที่สุด ฉันไม่ค่อยแน่ใจว่าถูกต้อง แต่ตอนนั้นรู้สึกถูกต้อง เมื่อทิโมธีตรวจสอบความล้มเหลวฉันสามารถตัดสินเดิมพันได้อย่างแน่นอน ฉันคิดว่าบางครั้งคุณควรเดิมพันและบางครั้งคุณควรตรวจสอบ ความถี่เป็นสิ่งที่คุณต้องหาด้วยตัวเอง! ไม่มีการเล่นที่ “ถูกต้อง” ที่นี่ในแง่ของการเดิมพันหรือการตรวจสอบคุณควรมีมือนี้ในช่วงการเดิมพันของคุณในบางครั้ง แต่ก็อยู่ในช่วงการตรวจสอบของคุณด้วย คุณไม่ต้องการที่จะทำเช่นเดียวกันกับมือที่เฉพาะเจาะจงในการปัดมิฉะนั้นคู่ต่อสู้ของคุณจะเรียนรู้แนวโน้มของคุณและใช้ประโยชน์จากคุณจริงๆ ในทางกลับกันดูเหมือนว่ามือของฉันจะเป็นมือที่ดีกว่าดังนั้นปัญหาที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกอยู่ระหว่างการปกป้องความเท่าเทียมของฉันหรือการปกป้องตัวเองจากการควบคุมที่เป็นไปได้ ฉันใช้วิธีที่ปลอดภัยที่สุดและตรวจสอบ ที่แม่น้ำถ้าทิโมธีตรวจสอบฉันจะมีมือที่ดีที่สุดมากกว่า 80% ของเวลาที่ฉันจะพูด แต่เมื่อเขาพนันฉันสามารถเอาชนะได้ เขาทำการเดิมพันครั้งใหญ่ดังนั้นฉันไม่คิดว่ามันเป็นไปได้มากที่เขาจะเดิมพันเช่น AT มันเป็นทั้งมือที่เล่นช้าผีสางหรือมือประเภทสูงระดับเอซสูง / คิงที่เขาไม่คิดว่าจะชนะในการประลอง ฉันคิดว่าฉันมีมือที่แข็งแกร่งกว่าที่ควรจะเป็นในสถานการณ์นี้โดยเฉลี่ยดังนั้นฉันจึงโทรออกและหยิบหม้อกุญแจขึ้นมา ฉันจบวันด้วยชิป 438k ซึ่งเป็นกองที่ดีเกือบสองเท่าและรอคอยวันที่สองที่มู่ลี่จะเป็น 3k-6k คุณสามารถติดตามการอัปเดตได้ตลอดทั้งวันที่ www.pokerstarsblog.com และจะมีการแสดงไลฟ์การ์ดที่ www.pokerstarslive.com เช่นกันดังนั้นอย่าลืมติดตาม!

หวยออนไลน์
เล่นหวยออนไลน์
ไพ่ออนไลน์
เว็บ คาสิโน
คาสิโน777

Posted on 11:07 am
0
IPL 2021: Rajasthan Royals appoints Kumar Sangakkara as the Director of Cricket

บทสรุปของ Super High Roller มูลค่า 100,000 เหรียญที่ PCA

ดังนั้นในบล็อกสุดท้ายของฉันฉันได้พูดถึงมือสำคัญสองสามมือที่ฉันเล่นในวันแรกและคิดว่าฉันจะแบ่งปันอีกบางส่วนที่ฉันเขียนไว้เพื่อตรวจสอบในภายหลัง ในตารางสุดท้ายฉันไม่ได้ลงทะเบียนมือใด ๆ เลยเพราะฉันมุ่งเน้นไปที่การทำงาน แต่ในวันที่สองมีสถานที่ที่น่าสนใจสองสามแห่งที่ฉันลงเอยด้วย: HAND ONE มู่ลี่ 6k-12k ความลึกของสแต็ก 150 ลูก Ivan Luca ยกเข้า ตำแหน่งกลางที่ 26k ฉันเรียกด้วย 22 จากที่นั่งถัดไปและมันหันหน้าไปทางฟล็อป: 3h 5s 6d Luca เดิมพัน 30k ฉันเพิ่มเป็น 95k เขาเรียก Turn: 3s check check River: 8c เขาเช็คฉันเดิมพัน 400k และเขาพับ 99 ความคิด – ความล้มเหลวนี้ทำให้ฉันได้รับ 6 outs สำหรับคู่อื่นที่ไม่ใช่ 77 แต่ที่สำคัญกว่านั้น Luca จะมีมือไม่มากนักที่สามารถเดิมพันฉัน 3 ในฟล็อปได้ การเพิ่มขึ้นของฉันยังป้องกันการถือหุ้นฟรีสำหรับเขาหากเขามีมือเหมือน QJ ตอนที่เขาโทรมาฉันคิดว่าเขาอาจจะโดนไม้ปัดใบนั้นหรือมีคู่มากกว่ากันฉันยอมแพ้ในเทิร์นนี้มากและหวังว่าฉันจะจับได้หนึ่งใน 6 ชิ้นของฉัน แม่น้ำ 8 เป็นแผนที่ที่ดีสำหรับฉันโดยเฉพาะหลังจากเช็คเอาท์ ฉันค่อนข้างมั่นใจในตอนนี้ว่าฉันพ่ายแพ้ แต่ 8 นั้นอาจช่วยให้ฉันเป็นตัวแทนของ 79 เหมาะสมหรือแม้แต่ 88 ที่สามารถล้มเหลวในบางครั้งได้ นอกเหนือจากมือเหล่านี้แล้วถ้าฉันล้มเซตจริง ๆ ฉันมักจะสามารถย้อนกลับไปได้ (แกล้งทำเป็นจุดอ่อน) เพื่อชักจูงให้เดิมพันแม่น้ำ การเดิมพันขนาดมาตรฐานหรือขนาดเล็กจะเรียกว่าเปอร์เซ็นต์สูงของเวลา . เพื่อให้เขาพับหนึ่งคู่ฉันจะต้องเพิ่มเงินเดิมพันดังนั้นฉันจะเดิมพันเงินกองกลาง สิ่งสำคัญที่ควรทราบและในทางปฏิบัติคือฉันใช้เส้นนี้และใช้ขนาดนี้ด้วยมือที่บดแล้วเช่น 7-9 และบ้านเต็มหลัง มิฉะนั้นฝ่ายตรงข้ามของฉันจะเข้าใจว่าการเดิมพันที่มีขนาดใหญ่กว่าของฉันคือการป้านซึ่งการเดิมพันมูลค่าของฉันน้อยกว่า มีข้อดีและข้อเสียขนาดนี้ ข้อเสียคือคุณไม่ได้ถูกเรียกบ่อยนักเมื่อคุณมีมือที่บ้าคลั่งข้อดีคือการบลัฟของคุณควรได้ผลในเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้น อันนี้ใช้ได้ผลและทำให้ฉันอยู่ในตำแหน่งที่ดี ************************************************** ****************************************** มือสองเก็บ 10k-20k bbs I เพิ่มขึ้นถึง 75k จากคนตาบอดตัวเล็กด้วย Js 8s กับ Justin Bonomo ที่เรียกคนตาบอดตัวใหญ่ Flop: 7s 6c 2s ฉันเดิมพัน 45k จัสตินทำ 175k ฉันเรียกเทิร์น: เช็คเช็ค 7c แม่น้ำ: Jc ฉันเดิมพัน 175k จัสตินทำเงินเป็นล้านฉันพับ จัสตินกำลังมีความคิด Ks Qc – นี่เป็นมือที่ฉันสามารถปวกเปียกได้ง่าย แต่ฉันต้องการมีช่วงการเลี้ยงจากคนตาบอดเล็ก ๆ ที่เล่นกองซ้อนลึกและ J8 ที่เหมาะสมเป็นมือที่ดีที่จะโยนเข้าไปที่นั่น โปรดทราบว่าขนาดการยกของฉันใหญ่กว่าปกติในสถานการณ์นี้เนื่องจากข้อเสียของตำแหน่งหลังปัด ฉันไม่ต้องการทำให้ราคาถูกสำหรับผู้เล่นที่อยู่ในตำแหน่งที่จะล้มเหลว การเดิมพันของฉันบนฟลอปอยู่ที่ประมาณ 1/4 ของเงินกองกลางซึ่งฉันจะทำบ่อยครั้งด้วยมือที่หลากหลาย มันเล็กกว่าที่ฉันเคยใช้ในการเดิมพัน c มาก แต่ฉันใช้เวลาไม่กี่เดือนกับการปรับขนาดนี้และฉันชอบที่มันเปิดกว้างสำหรับฉันโดยรวมริมแม่น้ำความยากลำบากของฉันคือการตรวจสอบหรือเดิมพันเพื่อความคุ้มค่า ดังนั้นถ้าฉันเดิมพันผู้สมัครที่ดีจะได้รับขนาดและเดิมพันใหญ่หรือไม่? นี่คือสถานที่ที่ฉันต้องการเดิมพัน 1/4 หม้อและอาจถูกเรียกด้วยมือที่อ่อนแอหรือแม้กระทั่งกระตุ้นให้เพิ่มเงิน? ในที่สุดฉันเลือกที่จะเดิมพัน 175k เป็น 500k เมื่อจัสตินยกแม่น้ำฉันไม่คิดว่าเขาจะมีอาการชักบ่อยนัก เป็นไปได้แน่นอน แต่มือนี้ดูเหมือน 67 หรืออากาศ เมื่อมองย้อนกลับไปแม้จะมีขนาดใหญ่พอที่จะยกระดับไปที่แม่น้ำ แต่ฉันคิดว่าถ้าฉันจะพนันฉันก็ต้องโทรตามด้วยเช่นกัน มีเพียงการผสมผสานมือที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างแท้จริงเพียงอย่างเดียวที่เขาทำสิ่งนี้เพื่อความคุ้มค่าและนั่นคือเพียง 67 เท่านั้นไม่มีอะไรอื่น ปัญหาคือมีมืออีกหลายแบบที่เขาสามารถมีได้นั่นคือการทู่ทั้งหมด ‘คณิตศาสตร์’ เพียงอย่างเดียวทำให้มันเป็นคำเรียกที่ชัดเจนสำหรับฉัน แต่ฉันก็ลุกขึ้นและเข้านอนหลังจากใช้ธนาคารเพียงครั้งเดียว ฉันได้สอบถามผู้คนหลายคนเกี่ยวกับมือและดูเหมือนว่าทุกคนจะชอบการเดิมพันของฉันที่แม่น้ำ แต่พวกเขาไม่ชอบจริงๆ ฉันคิดว่าฉันมีโอกาสที่จะทำลายความผิดพลาดด้วยการตรวจสอบมากกว่าที่ฉันจะรับสายด้วยมือที่แย่กว่านี้ บรรทัดที่ฉันเลือกนั้นแย่ที่สุดคือเดิมพัน / เท่า มีปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้ฉันต้องเข้านอนซึ่งเกี่ยวข้องกับ“ ICM” โดยพื้นฐานแล้วมูลค่าสแต็กของฉันหลังจากพับแล้วมีมูลค่ามาก ถ้าฉันโทรไปและเสียสแต็คของฉันจะคุ้มค่าน้อยกว่ามาก แน่นอนว่าถ้าฉันเรียกและชนะสแต็คของฉันจะมีค่ามากกว่านี้ แต่โดยรวมแล้วฉันรู้สึกว่ากองของฉันใหญ่พอที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ได้แล้วถ้าฉันมีมัลลิแกนฉันจะเลือกตรวจสอบการเรียกเดิมพันที่แม่น้ำ แม้จะใหญ่พอสมควร ************************************************** ****************************************** ตารางสุดท้ายเป็นหนึ่งในตารางที่มากที่สุด แปลกที่ฉันเล่นมา 20 ปี ไม่มีใครเคยล้มละลายเมื่อพวกเขาทั้งหมดอยู่ในนั้น ฉันคิดว่าเขาอาจจะผ่าน 10 อินที่รอดตายทั้งหมด ฉันขึ้นรถไฟเหาะตีลังกากับโบโนโมที่แม่น้ำซึ่งฉันเป็นม่านบังตาขนาดใหญ่ 2 บาน! ฉันสามารถถ่ายทำบิ๊กบลายด์ได้ถึง 30 แบบใน 10 นาที! น่าเสียดายที่มันไม่ได้ทำให้ฉันดีเลยเพราะถึงแม้จะโชคดี แต่ฉันก็ยังจบอันดับที่ 4 ตารางสุดท้ายสำหรับฉันลงมาถึงสามหม้อหลักกับ Justin Bonomo: My As Js กับ A-9 ที่สะอาดของเขาบนแม่น้ำและเขาตี 9 เพื่อมีชีวิตอยู่ AQ ของฉันเมื่อเทียบกับความล้มเหลวของเขา 66 มา JT-4 เทิร์น 9 และฉัน คิดถึง My KK หนึ่งอันเมื่อเทียบกับ AJ ของเขากับ Bryn ที่พับเอซใบปัดมา A-4-3 และมันเป็นสามปุ่มใหญ่สำหรับฉันที่สร้างความแตกต่างขั้นสุดยอดและฉันได้อันดับ 4 ในราคา $ 521,140 เนื่องจากฉันต้องกลับเข้ามาใหม่สิ่งนี้เริ่มต้นปีด้วยผลกำไร 321,140 ดอลลาร์ในการแข่งขันครั้งแรกและฉันกำลังมองหาการแข่งขันในกิจกรรมหลัก 10,000 ดอลลาร์ในวันพรุ่งนี้ ฉันไม่ได้เล่นกิจกรรมหลักตั้งแต่เริ่มต้นมาระยะหนึ่งแล้วฉันมักจะไปที่โรงยิมหรือทำการสัมภาษณ์ในช่วงสองสามด่านแรก แต่ด้วย ACL ที่ฉีกขาดฉันจึงวางแผนที่จะข้ามโรงยิมและพยายามสร้างเวลา กองที่ดีที่จะสิ้นสุดวันแรก ผู้เล่นโรลเลอร์ระดับสูงส่วนใหญ่จะข้ามวันแรกทั้งหมดและเล่นวันที่ 2 ด้วยสแต็กของบิ๊กบลายด์ 30 ชิ้น แต่ฉันได้รับแรงบันดาลใจที่จะเล่นตอนนี้และรู้สึกว่าเป็นตัวเลือกที่ดีในการสร้างชิปกับพื้นที่อ่อนแอ ตอนนี้ฉันผิดหวังอย่างแน่นอนหลังจากนั่งรถไฟเหาะตีลังกาที่โต๊ะสุดท้าย แต่ในที่สุดมันก็เป็นผลดีและส่วนใหญ่ฉันคิดว่าฉันเล่นได้ดี ฉันทำผิดกับ Bryn Kenney ด้วยการเดิมพันเทิร์นและพับบลัฟ แต่นอกเหนือจากนั้นฉันคิดว่าฉันตัดสินใจได้ดีมาตลอด คุณกำลังจะทำผิดพลาดในการแข่งขัน หลายคน เป้าหมายเช่นเดียวกับนักกอล์ฟมืออาชีพของ PGA คือการทำผิดพลาดให้น้อยที่สุดและเพื่อให้แน่ใจว่าข้อผิดพลาดของคุณจะไม่ผิดพลาดอย่างรุนแรง ฉันคิดว่าฉันทำสิ่งนี้สำเร็จและต้องมีความสุขกับอันดับ 4 ในกิจกรรม # 1 ของปี 2018 อีกมากมายที่จะตามมา

หวยออนไลน์
เล่นหวยออนไลน์
ไพ่ออนไลน์
เว็บ คาสิโน
คาสิโน777

Posted on 9:19 am
0
แม้แต่ Money Movie

5 อันดับแรกเหตุผลที่ Vegas Golden Knights ชนะ

ฉันดูทุกนาทีของทุกเกมและฉันมีความคิดที่ดีมากว่า ‘พวกเขาทำได้อย่างไร’ 1. ระบบ – ทีมนี้เล่นไม่เหมือนทีมอื่นในลีก การใช้การเปรียบเทียบแบบบาสเก็ตบอลโดยพื้นฐานแล้วพวกเขากำลังเล่นเกมกดบนคอร์ทเต็มรูปแบบในการป้องกันและทีมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในการรุก หากพวกเขารักษาสถิติสำหรับทีมที่เร็วที่สุดในลีกที่ทำให้เกิดการพลิกคว่ำและจากนั้นย้ายเด็กซนบนน้ำแข็งจะไม่มีทีมอื่นเข้าใกล้ พวกเขาเล่นเกมที่มีความแปรปรวนสูงและคอยมองหาเผ่าพันธุ์แปลก ๆ ที่นำไปสู่การต่อรองคุณภาพสูงมากมาย ทีมส่วนใหญ่ชนะเด็กซนเป็นเจ้าของค้นคว้าตัวเลือกที่มีให้แล้วตัดสินใจเล่น ไม่ใช่ทีมนี้. มันเกิดขึ้นทันที คนตาบอดผ่านไปการยืดตัวผ่านการเปลี่ยนที่รวดเร็วและมันมักจะคว้าส้นเท้าของทีม พวกเขาเป็น 5v5 ที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงมากกว่าที่พวกเขากำลังเล่นกับทีมส่วนใหญ่ Power Play ไม่ได้เล่นบนจุดแข็งของพวกเขา แต่พวกเขาทำมากกว่านั้นด้วยเกม 5v5 เหตุผลหลักอีกประการที่ระบบนี้สามารถทำงานได้คือ George McPhee เขียน SPEED ไม่มีเพียงบรรทัดเดียวให้เข้าทั้งสี่บรรทัดมีลักษณะจังหวะที่คล้ายกันมากซึ่งขึ้นอยู่กับความเร็วของการเปลี่ยน โรลลิ่งโฟร์ไลน์ – สิ่งนี้เชื่อมโยงอย่างดีกับจุดต่อไปของฉันโดยใช้ทั้งสี่ไลน์และสามคู่ป้องกัน ในทีมส่วนใหญ่คุณจะเห็นนักเตะนาทีออลสตาร์อยู่ด้านหลังเล่นนานกว่า 30 นาทีต่อเกม ในเวกัสคนที่เก่งที่สุดในแง่ของเวลาน้ำแข็งเฉลี่ยคือ Nate Schmidt โดยมีเวลาเพียง 22 นาทีต่อเกม ทุกคนกำลังเล่น ทีมส่วนใหญ่ใช้แถวที่สี่เท่าที่จำเป็นและน้อยที่สุด บรรทัดที่สี่ของทีมนี้มักใช้และมีการพัฒนาทางเคมีที่แท้จริง พวกเขาเป็นเจ้าของเด็กซนและแม้ว่าพวกเขาจะทำประตูไม่ได้มากนัก แต่เมื่ออยู่ที่นั่นทีมอื่นก็ไม่ทำเช่นกัน เมื่อปกป้องทีมนี้คุณไม่สามารถมุ่งเน้นไปที่เส้นเร็วเส้นเดียวแล้วหยุดชั่วคราวระหว่างการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น พวกเขามาหาคุณในคลื่น สอดคล้องกันในแนวทางของพวกเขาและในขณะที่บรรทัดที่ 4 เล่นเกมเหนือ – ใต้มากกว่าเล็กน้อยอีกสามสายเล่นสไตล์ฮอกกี้ที่คล้ายกันอย่างไม่น่าเชื่อ ทีมไม่มีเวลาพักหายใจมีความกดดันคงที่เป็นเวลา 60 นาที 3. วินัย – ไม่รับโทษ! ผมคิดว่าพวกเขาเป็นทีมที่โดนลงโทษน้อยที่สุดเป็นอันดับสองในลีก เวกัสยังติดอันดับหนึ่งในห้าอันดับแรกในแง่ของความสำเร็จ นอก Brayden McNabb และ William Carrier ทีมนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อลงโทษคู่ต่อสู้ทางกายภาพ พวกเขาไม่ได้รับบทลงโทษโง่ ๆ มากมายสำหรับการก้าวร้าวเกินไป โฟกัสอยู่ที่การเอาชนะเด็กซนและกลับขึ้นมาบนน้ำแข็งให้เร็วที่สุด 4. ความมั่นใจ – นี่คือสิ่งที่ฉันได้รับคำชมอย่างมากสำหรับโค้ช Gerard Gallant ผู้เล่นชื่นชอบ เขาเป็นผู้ฝึกสอนที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานนี้ ต่างจาก John Tortorella เขาเป็นโค้ชผู้เล่นของทีมใหม่ที่สามารถแสดงอัตตาที่ช้ำหลังจากที่ทีมก่อนหน้านี้ปล่อยไป สิ่งสุดท้ายที่พวกเขาต้องการคือผู้ชายเห่าที่พวกเขาดูด Gallant ได้รับความไว้วางใจและมีผู้เล่นชายคนหนึ่งเชื่อมั่นในระบบ มีเพียงไม่กี่ทีมที่สามารถพูดได้ว่าการสูญเสียผู้เล่นอันดับต้น ๆ ของพวกเขาจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสำเร็จของพวกเขา แต่ Vegas นั้นมีความพิเศษตรงที่ไม่มีผู้เล่นคนไหนใหญ่ไปกว่าระบบ มีคนพังคนต่อไปเสียบเข้ากับระบบและทำงาน 5. เคมี – ทีมนี้มีโอกาสที่จะผูกพันกับโศกนาฏกรรมที่เราเห็นในลาสเวกัสหนึ่งสัปดาห์ก่อนเปิดบ้าน พวกเขาอยู่ในชุมชนเพื่อแสดงการสนับสนุนหลังจากเกิดโศกนาฏกรรมและแม้ว่าจะยากที่จะวัดว่าเหตุการณ์เช่นนี้สามารถนำผู้คนมารวมกันได้ใกล้ชิดมากเพียงใด แต่ฉันก็ไม่ประมาท พวกนี้ดูเหมือนจะชอบกันจริงๆ รูปแบบจังหวะสูงนี้ต้องอาศัยผู้เล่นที่รู้ว่าจะหากันได้ที่ไหนและเคมีของทีมนี้ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและไม่อาจปฏิเสธได้ พวกเขาทั้งหมดแบ่งปันความผูกพันของการถูกประเมินต่ำเกินไปใช้งานน้อยหรือได้รับค่าตอบแทนต่ำกว่าโดยทีมก่อน พวกเขาเล่นทุกคืนโดยมีชิปบนบ่า ทุกคืนมีผู้เล่นในทีมนี้พร้อมสิ่งที่ต้องพิสูจน์ ไม่ว่าจะเป็น Marc-André Fleury ที่แสดงปากกาของเขาว่ายังมีน้ำมันอยู่ในถังมากมายหรือ William Karlsson ตั้งคลินิกกับโคลัมบัสเพื่อบอกให้พวกเขารู้ว่าถ้าเขามีโอกาสเขาก็สามารถเป็นดาวเตะของพวกเขาได้ เขาอยู่สำหรับทีมนี้

หวยออนไลน์
เล่นหวยออนไลน์
ไพ่ออนไลน์
เว็บ คาสิโน
คาสิโน777

Posted on 6:12 am
0
Online Slots UK

กำหนดการฤดูร้อนของฉัน

เป็นช่วงเวลานี้ของปีที่ฉันมักจะวางแผนว่าฤดูร้อนของฉันจะเป็นอย่างไรรวมถึงกิจกรรมส่วนใหญ่ที่ฉันสามารถเล่นได้ตามผลงานของฉัน ตัวอย่างเช่นฉันอาจมีบางอย่างในปฏิทินที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกับกิจกรรมอื่นและในกรณีนี้ฉันจะเล่นกิจกรรมรองก็ต่อเมื่อฉันถูกคัดออกจากรายการแรกก่อนที่รายการในช่วงท้ายจะปิดลง ฉันไม่จุ่มสองครั้งและเล่นสองกอง ฉันไม่ได้ทำสิ่งนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวในรอบ 5 ปี ฉันเคยทำสิ่งนี้เป็นครั้งคราวเมื่อมีการเดิมพันครั้งใหญ่กับกำไลสำหรับ Phil Ivey และฉัน แต่ตั้งแต่นั้นมาถ้าฉันยังอยู่ในงานกิจกรรมนี้จะเป็นงานเดียวที่มี ถ้าฉันล้มละลายฉันจะจัดตารางเวลาใหม่และดูว่ามีอะไรให้ฉันบ้าง การเตรียมการสำหรับ WSOP และกำหนดการของกิจกรรมหลัง WSOP ที่สำคัญในปีนี้ไม่เหมือนกับสิ่งที่เราเคยเห็นมาก่อน ไม่ใช่แค่ Super High Roller Bowl แต่รอบแรกที่ Aria เช่นเดียวกับซีรีส์ WPT ที่ Bellagio ในเดือนพฤษภาคมทำให้คุณมีตัวเลือกมากมายในการเล่นในงานซื้อในงานใหญ่ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อื่น ๆ คือจำนวนของกิจกรรมสนุก ๆ ที่จะเกิดขึ้นหลังจากเริ่มกิจกรรมหลักของ WSOP ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสิ่งที่คุณมีคือ Little One for One Drop แต่ในปีนี้นอกเหนือจาก Big One for One Drop แล้วยังมี NLH มูลค่า 50,000 เหรียญและกิจกรรมการเล่นแบบผสมผสานอีกสองสามรายการตามกำหนดการ มันจะน่าสนใจที่จะเห็นว่าตัวเลข Big One for One Drop ในปีนี้จะเป็นอย่างไร มันเป็นตอนท้ายของซีรีส์และมีโอกาสสูงที่ผู้เล่นหลายคนจะหมดเงินในตอนนั้น ฉันตั้งใจจะเล่นมัน แต่มันไม่รับประกัน ฉันต้องการใส่เงินประมาณ $ 500k และจะขายหุ้นที่เหลือ (ถ้ามีผู้รับ) ตามมูลค่าที่ตราไว้ ฉันเกลียดการทำแบบนี้ ความเกลียดชัง ฉันเกลียดมันจริงๆ แต่เงินล้านมันมากเกินไปที่จะรวมกันสำหรับงาน 3 วัน นี่เป็นงานเดียวที่ฉันจะขายเหรียญและฉันหวังว่าในตอนนั้นฉันจะมีช่วงฤดูร้อนที่ยอดเยี่ยมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้เช่นกัน เมื่อเข้าสู่ WSOP มีโอกาสที่ดีที่ฉันจะใช้จ่าย 600,000 ดอลลาร์ในการซื้ออินเพื่อไปที่ Aria และ Bellagio ตามลำดับ การซื้อในราคา $ 25k จำนวนมากพร้อมการซื้อซ้ำแบบไม่ จำกัด ดังนั้นแต่ละครั้งจะมีราคาสูงกว่า $ 50k โดยเฉลี่ยเล็กน้อยบวกกับ $ 100k ในรูปแบบเดียวกันก่อน Super High Roller Bowl ด้านล่างนี้ฉันจะแสดงตาราง WSOP ของฉันสำหรับกิจกรรมที่ฉันสามารถเล่นได้ หากเหตุการณ์ไม่อยู่ในรายการนั่นหมายความว่าฉันจะไม่เล่นอย่างแน่นอน 1 มิถุนายน 15:00 น. $ 100,000 NLH 2 มิถุนายน 15:00 น. $ 2,500 Triple Draw Mix 3 มิถุนายน 15:00 น. $ 10,000 Omaha HL 4 มิถุนายน 15:00 น $ 1,500 ทางเลือกตัวแทนจำหน่าย 5 มิถุนายน 15:00 น $ 1,500 2- 7 NL Single Draw 6 มิถุนายน 11:00 น. $ 1,500 ม้า (รอง) 6 มิถุนายน 15:00 $ 10,000 NLH Heads Up (ลำดับความสำคัญ) 7 มิถุนายน 15:00 เลือกตัวแทนจำหน่าย $ 10,000 8 มิถุนายน 15:00 $ 5,000 NLH 9 มิถุนายน 15:00 $ 1,500 8 เกม 10 มิถุนายน 15:00 น. 10,000 $ 2-7 NL การจับฉลากครั้งเดียว 11 มิถุนายน 15:00 น. $ 1,500 สตั๊ด 8 มิถุนายน 55 15:00 น. $ 10,000 ม้า 13 มิถุนายน 15:00 น. $ 1,500 2-7 การจับฉลากสามครั้ง 14 มิถุนายนปิด 15 มิถุนายน 15:00 pm $ 50k Players Championship 18 มิถุนายน 15:00 น. $ 10,000 สตั๊ด 19 มิถุนายน 11.00 น. $ 1,500 NLH Shootout 19 มิถุนายน 15:00 $ 2,500 เดิมพันใหญ่ผสม 20 มิถุนายน 15:00 $ 25k PLO 21 มิถุนายน 15:00 $ 10,000 2-7 จับสามครั้ง 22 มิถุนายน 15:00 น. $ 2,500 สตั๊ด 8 / โอมาฮา 8 มิถุนายน 233 น. $ 10,000 PLO 24 มิถุนายน 15:00 $ 1,500 RAZZ 25 มิถุนายน 15:00 $ 10,000 จำกัด Hold’em 26 มิถุนายน 11.00 น. $ 1,500 PLO 8 มิถุนายน 26 15:00 $ 3,000 NLH 27 มิถุนายน 15:00 $ 10,000 RAZZ 28 มิถุนายน 15:00 $ 5,000 NLH (สูงสุด 6 รายการ) 29 มิถุนายน 15.00 น. $ 10,000 PLO 8 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 วันปิด 1 กรกฎาคม 15 น. $ 10,000 วันปิด 3 กรกฎาคม illet JOUR OFF 4 กรกฎาคม 11.00 น. $ 10 กิจกรรมหลัก WSOP 8 กรกฎาคม 15.00 น. $ 3k PLO (สูงสุด 6 กรกฏาคม 15 น. $ 3k LH (สูงสุด 6 กรกฎาคม) 10 กรกฎาคม 11.00 น. 5k NLH (30 นาทีระดับ) 10 กรกฎาคม 15 น. $ 1,500 NLH / PLO วันที่ 11 กรกฎาคม 15:00 $ 10,000 NLH (สูงสุด 6 ครั้ง) 12 กรกฎาคม 15:00 $ 3k HORSE กรกฎาคม 13 15:50 น. $ NLH กรกฎาคม 14 วันปิดกรกฎาคม 15:00 น. 11.00 น. $ 1 ล้านลดลงหนึ่งเหตุการณ์สูงสุด: 39 ซื้อ Maximum Ins: $ 1,414,500 ด้วยการซื้อครั้งใหญ่นี้สำหรับ One Drop ฉันกำลังมองหาการลงทุนประมาณ 2 ล้านดอลลาร์ในช่วงฤดูร้อนนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนกรกฎาคม สำหรับบรรดาผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางเมื่อปีที่แล้วผ่าน WSOP VLOGS ของฉันข่าวดีพวกเขาจะกลับมาและปรากฏบน YouTube ทุกวัน เราจะพาพวกเขาขึ้นในเวลาเดียวกันทุกวันเที่ยงที่ฝั่งนี้ของสระน้ำและตอนเย็นในยุโรป ฉันวางแผนที่จะใช้เวลาทุบมืออีกสักหน่อยและพบวิธีใหม่ที่ยอดเยี่ยมในการส่งมอบซึ่งคุณจะเห็นเมื่อ VLOGS เริ่มปล่อย วันแรกของ VLOG จะวางจำหน่ายในวันที่ 2 มิถุนายนจาก WSOP $ 100k และทุกวันหลังจากนั้น ฉันยังสามารถรับ Pre-WSOP VLOG เตรียมเงินให้พร้อม! ฉันหวังว่าจะได้เห็นผลงานที่ดีในงานเหล่านี้เนื่องจากผู้เล่นโป๊กเกอร์หลายคนที่เข้าสู่เส้นทาง Crypto Investor อาจต้องทำงานที่โต๊ะอีกครั้ง

หวยออนไลน์
เล่นหวยออนไลน์
ไพ่ออนไลน์
เว็บ คาสิโน
คาสิโน777

Posted on 2:22 am
0
IPL 2021: Rajasthan Royals appoints Kumar Sangakkara as the Director of Cricket

สถานะของโป๊กเกอร์ 2019

เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันโพสต์ทวีตที่มีน้ำเสียงรุนแรงเกินไปและคำตอบก็คาดเดาได้ ฉันอ้างถึงลักษณะเชิงลบของผู้เล่นโป๊กเกอร์บางคนที่ไม่ใช่ส่วนเสริมที่ดีในเกม Nick Jones ชี้ให้เห็นว่าทวีตของฉันมีส่วนทำให้เกิดลักษณะเหล่านั้นจริงๆคือเป็นคนเกลียดชังหรือเป็นคนขี้บ่น ฉันรู้ว่าเขาพูดถูกดังนั้นฉันจึงเลือกที่จะลบทวีตแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่ดีขึ้นแทนที่จะเน้นไปที่คุณลักษณะที่ทำให้ผู้เล่นน่าสนใจสำหรับเกมลักษณะเชิงลบ: WinnerSlowQuietNitHater ลักษณะเชิงบวก: เสียเงินอย่างรวดเร็วเป็นมิตร ใจกว้าง / ให้การกระทำเป็นเชิงบวกทั้งคู่พูดในสิ่งเดียวกัน แต่ทวีตแรกเป็นปฏิปักษ์กับผู้เล่นบางประเภทมากเกินไปดังนั้นหลังจากคิดถึงเรื่องนี้ฉันจึงลบทิ้ง หลายคนเข้าใจความหมายของฉันในทวีตเริ่มต้นนั้นผิด ทางเลือกของฉันจะตำหนิพวกเขาที่ไม่เข้าใจหรือรับผิดชอบที่ไม่สื่อสารจุดยืนของฉันอย่างชัดเจนเพียงพอ ในเรื่องนี้โดยการเลือกที่จะรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของฉันหรือตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ (ตำหนิผู้อื่น) ฉันพยายามอย่างเต็มที่ที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่ฉันประกาศ ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการยอมรับว่าคุณผิดและขอโทษ ฉันทำอย่างนั้นและเมื่อคิดต่อไปมีหลายอย่างเกี่ยวกับทวีตแรกนั้นที่ฉันสื่อสารได้ไม่ดี โดยเฉพาะจงเป็นผู้ชนะและใจเย็น ๆ อีกสามคนค่อนข้างชัดเจนแม้ว่าผู้คนจะมองคำว่า “nit” แคบกว่าที่ฉันเรียนมาตลอด ไนท์ไม่ใช่แค่คนที่เล่นแน่น ไนท์สามารถมีลักษณะดังต่อไปนี้: – ราคาไม่แพง – ลูกเตะมุม – ในเกมที่มีผู้เล่น 9 คนที่มีผู้เล่นอีก 8 คนที่ทับซ้อนกันต้องการเล่น แต่ไม่ทับซ้อนกัน – ไม่เริ่มเกม – จบวินาทีที่การถ่ายทอดสดออกไป – ชนะอย่า ยอมรับการเดิมพันที่เป็นกลางหากผู้เล่นสดร้องขอแม้จะเป็นจำนวนเล็กน้อยก็ตาม ตัวอย่างเช่นการเล่นเกม NLH $ 5 ถึง $ 10 เกมถ่ายทอดสดถามว่าทุกคนจะพลิกทั้งหมดในราคา $ 25 หรือไม่ ไนท์บอกว่าไม่ – เปลี่ยนเบาะเป็นแบบแฮนด์ฟรีตลอดเวลา ตัวอย่างตลก ๆ ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เบลลาจิโอเมื่อหลายปีก่อน เมื่อเล่นกับผู้เล่น 5 คนผู้เล่นเปลี่ยนที่นั่งอยู่ตลอดเวลาและในเวลานั้นก็ได้รับการจัดการแม้ว่าเขาจะไปจาก UTG เพื่อตัดออกก็ตาม เขาพยายามกระโดดให้มากที่สุดเพื่อให้มือของเขาว่าง มันเล็กน้อย. ฉันไม่สามารถหาแขกที่ต้องการในเกมโป๊กเกอร์ได้ ไม่เกิน 20 ปีที่ฉันได้เล่นเกมนี้ฉันมั่นใจว่า nits นั้นไม่ดีสำหรับเกมโป๊กเกอร์ สำหรับความเงียบมันเป็นความผิดพลาดในส่วนของฉันที่จะพูดแบบที่ฉันทำ มันเป็นความเจ็บปวดของฉัน ฉันควรจะเปลี่ยนความเงียบด้วยคำหยาบคาย ฉันเห็นด้วยกับคำตอบมากมายที่บอกว่าควรนั่งกับผู้เล่นที่สงบนิ่งดีกว่าผู้เล่นที่ไม่เคยเลิกเล่น ฉันเห็นด้วยอย่างยิ่ง ฉันพูดถึงบทสนทนาสบาย ๆ เมื่อมีคนถามคำถามคุณ ตัวอย่างเช่นนักท่องเที่ยวนั่งอยู่ในปาร์ตี้ $ 5 ถึง $ 10 ของคุณและถามว่าคุณมาจากไหน แทนที่จะให้มันอยู่ในสภาพตายและไม่ตอบสนองเพียงแค่เป็นมนุษย์และพูดคุยกับผู้ชาย! ฉันไม่คาดหวังว่าผู้เล่นจะเปลี่ยนว่าเป็นใครและเข้าร่วมการแสดงที่ไม่น่าเชื่อถือ ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการจะพูดและมันขึ้นอยู่กับฉันที่จะสื่อสารไม่ดี ฉันขอโทษผู้เล่นที่เงียบซึ่งรู้สึกไม่พอใจกับเรื่องนี้เป็นการส่วนตัว หากคุณเป็นคนขี้อายโดยธรรมชาติก็ไม่เป็นไร หากคุณสามารถยิ้มและหัวเราะให้กับเรื่องตลกได้เป็นระยะ ๆ นั่นเป็นเรื่องที่ดี หากคุณไม่พอใจกับเรื่องตลกบนโต๊ะอาหารก็ไม่เป็นไรเช่นกัน หากมีคนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนทนาให้เป็นมิตรและพยายามอย่าพูดหยาบคาย สำหรับความจริงที่ว่าการเป็นผู้เล่นที่ชนะนั้นเป็นลักษณะที่ไม่ดีหลาย ๆ ท่านได้รับความผิดเนื่องจากจุดของโป๊กเกอร์คือการเป็นผู้เล่นที่ชนะ แน่นอนและไม่มีอะไรผิดปกติ! ต้องบอกว่าหากคุณเป็นผู้เล่นที่ชนะนั่นหมายความว่าคุณกำลังถอนเงินจากเกมผู้เล่นคนอื่น ๆ ในเกมจะทำเงินได้ดีกว่าหากคุณไม่ได้อยู่ที่นั่น ลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งคุณโฮสต์เกมผู้เล่น 6 คนที่บ้านและมีผู้เล่นที่ยืนยันแล้ว 5 คน ที่นั่งทางซ้ายและระหว่าง Larry ผู้แพ้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเกมหรือ Bill ใครเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด อะไรจะดีไปกว่านี้สำหรับเกมนี้? เพื่อเชิญแลร์รี่หรือบิล? เห็นได้ชัดว่าแลร์รี่รับสายนี้ทุกครั้ง ประเด็นนี้คือการตระหนักว่าหากคุณเป็นผู้เล่นที่ชนะคุณเป็นผู้รับ เป็นชื่อของเกมตามที่หลาย ๆ ท่านชี้ให้เห็น เมื่อรู้สิ่งนี้ฉันคิดว่ามันจะคุ้มค่าที่จะหาวิธีอื่น ๆ เพื่อช่วยให้เกมที่คุณเล่นอยู่มีสุขภาพที่ดี มีคนหนึ่งทวีตถึงฉันว่าเขาเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเกมเหย้าของเขา แต่เขาได้รับเชิญทุกครั้งเพราะเขาเอาเบียร์มาให้! โอ้เขาไม่ดื่ม! นี่เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของการลด EV บางส่วนไม่ใช่เป็นการลดทอนและมีส่วนร่วมในเกมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ในระยะยาวคุณจะหักล้างต้นทุนของเบียร์ได้มากกว่า ความกังวลของฉันสำหรับอนาคตของโป๊กเกอร์คือหากยังคงเป็นไปตามแนวโน้มของผู้เล่นที่ไม่คิดในระยะยาว แต่มุ่งเน้นไปที่ EV ในทันทีคุณจะได้เห็นการขยายตัวของเกมส่วนตัวเพิ่มเติม เกมส่วนตัวที่มีการเดิมพันสูงขึ้นเป็นเรื่องปกติมากขึ้นเรื่อย ๆ ฉันไม่คิดว่ามันดีสำหรับโป๊กเกอร์ แต่ไม่มีอะไรที่คุณสามารถทำได้เพื่อหยุดแนวโน้มนี้ ใน “สมัยก่อน” คุณมาที่คาสิโนและหากที่นั่งเปิดอยู่และคุณมี Buy-in คุณสามารถนั่งลงและเล่นได้ สิ่งนี้ไม่เป็นความจริงอีกต่อไปที่เงินเดิมพันสูงสุด ขณะนี้เกมส่วนตัวกำลังเกิดขึ้นในคาสิโนเช่นกันและไม่รวมถึงคนหนุ่มสาวที่ต้องการมีโอกาสเล่นเกมเหล่านี้ หากเด็กที่พุ่งพรวดเป็นผู้เล่นที่ชนะเขาจะไม่มีวันปล่อยให้เขาเล่นเว้นแต่…เขาเสนอบางสิ่งที่มีค่าให้กับเกมไม่ว่าจะเป็นการดึงผู้เล่นที่อ่อนแอกว่าเข้ามาในเกมหรืออาจจะเป็นเพียงแค่อาจจะเป็นที่ถูกใจก็พอ ผู้คนจะยอมรับความจริงว่าเขาเป็นเกมเมอร์ที่ยอดเยี่ยมและเขาจะเอาเงินออกจากเกมและตอนนี้ถ้าคุณเป็นเกมเมอร์ล่ะทัวร์นาเมนต์ล่ะ? มีผลต่อคุณอย่างไร? ในตัวอย่างที่ฉันให้ไว้มันไม่ได้จริงๆ คุณกลายเป็นนักคิดระยะสั้นมากขึ้นเป็นนักคิดและพยายามกำจัดขอบเล็ก ๆ โดยไม่ต้องกังวลกับประสบการณ์การเล่นที่น่าพอใจหรือคุณ? มันจะไม่ส่งผลใด ๆ กับคุณในระยะสั้นใช่นั่นเป็นความจริง แต่ถ้าคุณเป็นผู้เล่นทัวร์นาเมนต์ที่มีเดิมพันสูงสนามมีขนาดเล็กและเสียผู้เล่นที่อ่อนแอกว่า 3-5 คนเพราะพวกเขาไม่ทำ ไม่ชอบประสบการณ์ จะมีผลอย่างมากต่อ EV ของคุณในระยะยาว การแข่งขันที่มีเดิมพันสูงส่วนใหญ่ในโลกปัจจุบันมีนาฬิกายิง แต่ฉันก็ยังเคยเห็นโดยตรงและได้ยินจากผู้คนโดยตรงว่าพวกเขาไม่ได้เล่นที่นั่นอีกต่อไปเนื่องจากจังหวะการเล่นผู้เล่นบางคนแม้จะอยู่ในสถานที่อัตโนมัติส่วนใหญ่ ใช้เวลาอีก 30 วินาทีในการดำเนินการ นาฬิกาหมากรุก / ธนาคารเวลาจะเป็นทางออกที่ดีกว่าสำหรับอนาคต แต่สำหรับบล็อกอื่น จุดอัตโนมัติคืออะไร? ตัวอย่าง: ผู้เล่นยกขึ้นและคุณเรียก BB ใบปัดเป็น Rainbow KK3 และคุณตรวจสอบการโทร เทิร์นคือ 2 ถ้าคุณใช้เวลา 10-30 วินาทีในการตรวจสอบที่นี่คุณกำลังทำร้ายเกมนี้จริงๆคุณจะไม่ตรวจสอบเรียกฟลอปนั้นและนำ 2 ในเทิร์น คุณยังคงตรวจสอบอยู่ แต่ฉันก็ยังเห็นผู้เล่นแม้ในสถานที่ที่เบิร์นอัตโนมัตินาน 25-30 วินาที เนื่องจากทวีตของฉันในหัวข้อทั้งข้อความแรกที่ฉันจำได้ว่าเขียนได้ไม่ดีและการติดตามของฉันที่ฉันรู้สึกว่ายุติธรรมกว่ามากฉันจึงถูกโจมตีเป็นการส่วนตัวในบล็อกสองสามแห่งเพื่อตำแหน่งของฉัน ฉันไม่เคยมีปัญหากับคนที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของฉันฉันเป็นคนที่มีความคิดเห็นและไม่เป็นไร แม้ว่าฉันจะคิดว่ามันไม่ยุติธรรม แต่ฉันก็ต้องรับผิดชอบต่อความเกลียดชังใด ๆ ที่ฉันได้รับและพยายามดูความคิดเห็นเพื่อโอกาสที่จะเติบโตในฐานะบุคคล บางครั้งผู้คนก็ต้องการที่จะมีการพูดคุยแบบพลเรือนในหัวข้อโป๊กเกอร์ในขณะที่บางครั้งก็รู้สึกเหมือนเป็นการรณรงค์ละเลงด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนเร้น ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดฉันต้องรับผิดชอบ 100% สำหรับทุกสิ่งที่ฉันพูดหรือทำ หากผู้คนเลือกที่จะนำคำพูดของฉันออกจากบริบทหรือเรียบเรียงความคิดเห็นของฉันใหม่เพื่อให้เข้ากับการเล่าเรื่องอีกครั้งแม้ว่าจะไม่ยุติธรรม แต่ก็มีอาณาเขตเมื่อคุณเลือกที่จะเปิดเผยความคิดเห็นของคุณต่อสาธารณะ เราไม่ได้เป็นหนี้จากสิ่งที่เราถือว่าเป็นสื่อที่ภักดี เราไม่สามารถควบคุมวิธีที่ผู้คนเลือกนำเสนอเราได้ บางครั้งพวกเขาโกหกโดยสิ้นเชิงในขณะที่คนอื่นอาจใช้เสรีภาพและบิดคำพูดของคุณให้เข้ากับการเล่าเรื่อง ไม่สำคัญว่ามันจะยุติธรรม หากผู้คนไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันพูดฉันจะต้องสื่อสารความคิดของฉันให้ดีขึ้นในอนาคต ฉันเป็นมนุษย์ที่มีข้อบกพร่องในขณะที่เราทุกคนมีขอบเขต แต่ฉันก็พยายามที่จะเป็นตัวของตัวเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอและแยกแยะความคิดเห็นทั้งในแง่บวกและแง่ลบเพื่อค้นหาจุดที่ฉันสามารถทำได้ดีกว่า ถูกต้องแล้วฉันไม่ใช่เครื่องบดเหมือนเดิมอีกต่อไปในช่วง 15 ปีแรกของอาชีพการงาน ฉันประสบความสำเร็จในการเล่นโป๊กเกอร์ซึ่งมีเพียงไม่กี่คนที่จะประสบความสำเร็จดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยุติธรรมสำหรับบางคนที่จะวิจารณ์ฉันที่ออกจากเกมใช่แล้ว แต่ฉันไม่เชื่อว่ามันถูกต้องเช่นกัน ฉันพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องในทุกระดับเดิมพันต่ำกลางและสูง ฉันมักจะคิดถึงประเด็นเหล่านี้เพราะโป๊กเกอร์เป็นสิ่งที่ฉันหลงใหลมาตลอดครึ่งชีวิตของฉันแล้ว ฉันไม่คิดว่าอัตราการชนะของฉันจะเป็นเท่าไหร่ในเกม Aria $ 2-5 แต่ฉันรู้ว่านักบดที่เล่นเกมเหล่านี้เป็นประจำ สุดท้ายคุณไม่จำเป็นต้องยอมรับหรือแม้แต่ชอบความคิดเห็นของฉัน คุณอาจไม่เห็นด้วยกับตำแหน่งของฉันเกี่ยวกับปัญหาการพนันถ้าคุณทำเช่นนั้นฉันหวังว่าคุณจะเปิดให้มีการอภิปรายในเรื่องนี้ แทนที่จะโจมตีตัวละครของฉันและฉันเป็นใครฉันคิดว่ามันน่าสนใจกว่าที่จะพูดถึงว่าทำไมคุณถึงคิดว่าความคิดและความคิดของฉันผิด ฉันชอบที่จะเห็น “ฉันเกลียดความคิดของคุณ” มากกว่า “ฉันเกลียดคุณ” กลับมา จะทำให้เราทุกคนดี

หวยออนไลน์
เล่นหวยออนไลน์
ไพ่ออนไลน์
เว็บ คาสิโน
คาสิโน777

Posted on 11:23 pm